REACH

REACH-asetus käsittelee kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia, ja se tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa edelleen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista tunnistamalla paremmin ja aikaisemmin tietyt kemikaaliset aineet. Se on Euroopan Unionin lainsäädäntö, ja sitä sovelletaan kaikkiin toimittajiin (Euroopassa ja sen ulkopuolella), jotka haluavat myydä, tuoda tai valmistaa kemikaaleja ja / tai tiettyjä kemikaaleja sisältäviä tuotteita Euroopan Unionissa.

Bernafon tukee REACH-asetuksen tavoitetta parantaa edelleen Euroopan Unionin kemikaaliasetuksia, mukaan lukien pyrkimyksenä edistää kansanterveyttä ja turvallisuutta sekä suojella ympäristöä.

Olemme pyytäneet komponenttien tai valmiiden tuotteiden toimittajia antamaan meille tiedot toimitetuissa tuotteissa olevista kemikaaleista. Tämän avulla voimme tarjota asiakkaillemme ja kuluttajillemme tietoja niin kutsutuista suuren riskin aiheuttavista aineista (SVHC) REACH-asetuksen SVHC-luettelosta, kuten REACH-asetuksen 33 artiklassa vaaditaan.

Bernafonin REACH-seloste tuotteissa käytettävistä aineista

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 10. syyskuuta 2015 päätöksen EU: n REACH-asetuksen artikkelin määritelmästä, että jokainen tuote, joka on koottu tai liitetty yhteen useista elementeistä yhdeksi tuotteeksi, pysyy tuotteena, joista tuotteen valmistajalla on asiaankuuluvat ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudet, tuotteen sisältäessä erityisen suuren riskin aiheuttavaa ainetta, jonka pitoisuus on yli 0,1% niiden massasta.

Tutkimusten ja nykyisten tietojen sekä toimittajien REACH-artiklaa 33 koskevien tietojen perusteella Bernafon on yksilöinyt jäljempänä luetellun listauksen tämänhetkisten tuotteiden SVHC-pitoisuu pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 painoprosentin raja-arvon , jota voi esiintyä seuraavissa Bernafon-tuotteissa:
 

Tuotteen tyyppi Tuote Aine CAS-nro.

Kuulokojeet

Kuulokeyksikkö

Liitäntälaitteet

Sähköiset tai sähköiset lisälaitteet

Mekaaniset metalliseokset* Lyijy 7439-92-1
Keraamiset elementit, lasielementit* Lyijytitaanitrioksidi 12060-00-3
Induktiiviset latauslaitteet  Sisäinen mekaaninen komponentti Bromattu aromaattinen yhdiste  ei käytössä 
ITE korvakäytäväkojeet  Juotosmaksi  Melamiini  108-78-1 

* Listattu poikkeuksiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteille EU: n RoHS-direktiivin 2011/65 / EU liitteeseen III.

Lisäksi DEHP:n, yksi SVHC-ehdokasluettelossa lueteltu ftalaatti, tiedetään yleisesti olevan kaapeleissa, virtajohdoissa, PVC-tiivisteissä, PVC-putkissa jne. Ftalaattien ohella yleensä tämä aine on lopetettu muiden Bernafonin tuotteiden tuotannosta. Niitä voi kuitenkin olla yli 0,1 painoprosenttia joissakin aiemmin valmistetuissa tuotteissa.

REACH UKK

 

REACH links

Euroopan komissio

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)